Om Oss

Särsta förskola är en förskoleverksamhet som startade i mars 2017. Förskolan drivs utifrån från skolverkets Läroplan för förskolan (Lpfö 11) samt Knivsta kommuns riktlinjer för förskolan. Förskolan har plats för 25 barn 1-5 år, och 4 pedagoger.

• Verksamheten har öppet vardagar kl.6.30-18.00.
• Förskolan kommer att vara stängs fyra veckor under sommaren.
• Knivsta kommuns taxa för barnomsorg gäller.

Verksamhetens övergripande syfte och mål
På Särsta förskola har vi barn som talar olika språk. Skollagen säger att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

I förskolan sker undervisning i form av lekfulla aktiviteter som engagerar barn! En viktig utgångspunkt är barns rätt till deltagande och möjligheten att göra sig förstådd.

Vi ska arbeta utifrån förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2010) och sätta mål utifrån detta. Varje år kommer vi att utvärdera det eller de mål som prioriterats i verksamheten. Utvärderingar kommer i sin tur vara grund för fortsatt utveckling. För utvecklingsarbete kommer pedagogerna att få erforderlig fortbildning.
Samarbetet med vårdnadshavande är en viktig del i verksamheten. Den dagliga kontakten är avgörande för att vi bättre ska kunna få syn på varje barns behov och kunna följa upp frågeställningar och funderingar som vårdnadshavande har, och för att utveckla verksamheten. Vi tar hjälp av vårdnadshavande när det gäller att utvärdera och utveckla verksamheten genom samtal, enkäter och på föräldramöten. Vi kommer att bilda föräldraråd, där representanter ur föräldragruppen möter några ur personalen för att diskutera aktuella och utvecklingsfrågor.
Vi kommer att hålla utvecklingssamtal för varje barn en gång per termin och vid behov fler.

Normer och värden

Förskolans värdegrund
Vi ger alla barn rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina intressen och behov samt uppmuntra och stödja barnen till att hjälpa varandra. Skapa en trygg miljö där alla blir sedda, hörda och bekräftade samt respektera och lyssna på varandra. Vi arbetar med olikheter som tillgångar och använder leken och musiken som redskap. Via den ges barnen erfarenheter och kunskaper även från andra kulturer, mm.

Utveckling och lärande
På förskolan intar vi ett helhetstänkande kring barnens utveckling och lärande. Vi förenar lärande och omsorg. Det betyder att vi ser alla situationer på förskolan som lärande. Ett blöjbyte eller en måltidssituation kan vara lika lärande ur ett annat perspektiv som exempelvis ett naturvetenskapligt experiment. Leken utgör den bas för lärandet som vi upplever som viktigast. Därför intar leken en viktig position i allt lärande.
Vår läroplan talar om kunskap som ”de 4 F:en”. De står för.
Fakta
Förståelse
Färdighet
Förtrogenhet
Dessa F, förutsätter och samspelar med varandra.
Vi vill dessutom lägga till ett femte F = Fantasi. Med fantasins hjälp kan vi färdas till andra världar, inta nya perspektiv, göra nya upptäckter och ha roligt tillsammans.
Att skapa positiva och gemensamma upplevelser, menar vi är en gynnsam grund för lärande och utveckling.
Alla lärandeområdena i Lpfö- 98 kan flätas samman, vilket kan betyda att när vi arbetar med skapande, kanske vi arbetar lika mycket med språk eller matematik. Vi har ett helhetstänkande kring barns lärande.

Barns inflytande
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.” Lpfö-98”

Förskolan/pedagogerna uppmuntrar och stödjer barns delaktighet och inflytande samt stödjer dem att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö i vardagliga situationer.
Vi utarbetar former för barns delaktighet och inflytande där alla barn ges möjlighet att uttrycka sina uppfattning om vad som är meningsfullt och roligt i förskolan, oavsett ålder, kön, social och kulturell bakgrund.
Barnen vardagsinflytande ska synliggöras och återkopplas så att de förstår att deras åsikter har betydelse. Barnen får därigenom möjlighet att utveckla förståelse för de demokratiska processerna.
Barnen kommer att i olika former vara delaktiga i utvärderingen av förskolans verksamhet.
I detta arbete följer vi Skolverkets allmänna råd och kommentarer om kvalitet i förskolan
Barns inflytande ingår som en del av förskolans värdegrunds arbete.

Förskola och Hem

Samverkan mellan föräldrar och förskola
”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.” Lpfö -98”

Samarbetet med vårdnadshavare är en viktig del i verksamheten. Den dagliga kontakten är avgörande för att vi bättre ska kunna få syn på varje barns behov och kunna följa upp frågeställningar och funderingar som vårdnadshavare har.
Vi kommer att ge föräldrar möjlighet att påverka och samverka i förskolan på olika sätt och via olika forum. t.e.x. Föräldrasamråd, utvecklingssamtal, föräldramöten, daglig kontakt, blogg och olika samkväm.